Free Web Space | BlueHost Review  

กำเนิดจากพื้นดิน ท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผา เล่าตำนานหลวงปู่ต่วน งามล้วนประเพณี สู่วิถีภูมิปัญญา พึ่งพาเศษฐกิจชุมชน

หน้าแรก
| เกี่ยวกับเรา | ภารกิจ | โครงสร้า้งเทศบาล | เว็บบอร์ดเทศบาล | แผนที่ | ข่าวประชาสัมพันธ์|

เ ม นู ห ลั ก

 

 

บุคลากรเทศบาล

 แผนที่

 เว็บบอร์ด

 

 

 

 

 

 

ร ว ม สิงค์ที่น่าสนใจ

กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

ชมรมบุคลากร

ชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชมรมตรวจสอบภายใน

ชมรมพัฒนาชุมชน

ชมรมโยธา

โอนย้าย - สับเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต

สอนทำเว็บไซต

ร้องเรียน-ร้องทุกข

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนสังกัดเทศบาล

โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80

 

 

 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เลขที่ 90 หมู่ 2
ตำบลพทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
641600-3889-7647 0-3887-7200
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
Image ประธานสภาเทศบาล
นายเยื้อน เมฆพัฒน์
Image รองประธานสภาเทศบาล
นายวันชชัย คำน้อย
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิทัก ทองคร้าม
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายกิตติ หมวกโตนด
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายกำพล อินทร์ปลี
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายแมน พุกแป้น
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายโกศล ปานพรม
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิน ปานทุ่ง
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายแม้น เสือทุ่ง
Image สมาชิกสภาเทศบาล
นายพินิจ แจ่มทุ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชาญ เป้ทุ่ง
สมาชิกสภาเทศ
นายเอนก แจ่มทุ่ง

 

 

 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เลขที่ 90 หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160